Primăvara este mult mai frumoasă împreună cu colegii! ss slid mai jkl g ghdf dsf

Strategia de dezvoltare 2013-2018

 

Planificare operaţională/Strategia de dezvoltare pentru 2013-2018

 

Analiza costurilor

 

  Acţiuni Planificare operaţională Sursa de finanţare Cost Termen Responsabil
Procesul educaţional 

1. Asigurarea unui management de calitate

1.) Coordonarea şi dirijarea eforturilor corpului didactic şi echipei manageriale în vederea realizării unui deziderat educaţional comun şi obiective prioritare comune la nivel de instituţie prin: a) Elaborarea unui plan anual de activitate care să asigure îmbinarea acţiunilor din sfera disciplinelor şcolare şi activităţii de formare cît şi a celei de control întru eficientizarea procesului educaţional din instiuţie;

2.) Asigurarea respectării implementării planului-cadru, cadrului normativ şi legislativ în organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ prin:

a) Repartizarea corectă a orelor din trunchiul invariabil şi variabil;

b) Informarea cadrelor didactice continuă cu privire la prevederile şi normele de completare a documentaţiei şcolare cît şi activităţii didactice nemijlocite;

c) Eficientizarea proiectării şi realizării lecţiei ca formă de bază în instruirea elevilor;

d) Comunicare eficientă între membrii echipei manageriale şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu conform fişei de post;

e) Delegarea responsabilităţilor clar definite tuturor angajaţilor şi informarea acestora cu referire la prevederile Codului Muncii în aspect de stimulări şi sancţiuni;

 

Buget

Conform fişei de post personale a angajaţilor şi angajatorului

2013-2018 

Directorul şi

Directorii adjuncţi

2. Dezvoltarea capacităţii şi abilităţilor cadrelor /diriginţi în ludoterapia dereglărilor comportamentale a copiilor şi comunicarea asertivă prin seminare de formare – Implicarea cadrelor din instituţie în proiectele educaţionale implementate în sfera formării diriginţilor cu referire la activităţi de susţinere a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească cît şi a celor cu dereglări comportamentale; Aplicare la proiecte educaţionale de formare /granturi de formare; APL co-finanţare/ Organisme internaţionale Salvaţi copiii UK

± 10 mii lei

2013-2018

3. Pedagogizarea părinţilor 

4. Creşterea competenţelor profesionale a cadrelor didactice prin aspirarea şi obţinerea  gradelor didactice în procesul de atestare, formarea continuă şi dezvoltarea competenţelor generale(limbi

Identificarea grupului-ţintă şi persoanelor-resursă (psihologul şcolar, DGÎTS Şoldăneşti, IŞE, ProDidactica,părinţi calificaţi etc.); Stabilirea bugetului minim,optim desfăşurării; Organizarea şi desfăşurarea unui program de formare continuă pentru şi împreună cu părinţii;

Implicarea APL şi a Consiliului raional în organizarea şi acoperirea cheltuielilor de formare ;

Asigurarea condiţiilor de promovare şi monitorizare a procesului de atestare a cadrelor didactice(confirmare în funcţie, conferire/confirmarea  gradelor didactice

APLAsociaţa de părinţiDGÎTS Şoldăneşti (formatori locali)

± 5 mii lei

Bugetul instituţiei

Art.113.21

Asociaţia părintească ”Speranţa”

2013-2018 

Directorul adjunct pentru educaţie

În fiecare an

Directorul

Directorul -adjunct pentru instruire

 

5. Dezvoltarea unui partneriat eficient cu comunitatea, pentru comunitate Stabilirea priorităţilor în colaborarea cu APL şi familiile elevilor şi determinarea formelor de comunicare, necesităţilor şi intereselor comune; Implementarea unor proiecte de iniţiativă locală în domeniul fortificării parteneriatului comunitar  la nivel de clasă de elevi şi grup şcolar; Nu necesită finanţare Voluntariat

2014 Dirijintii

Directorii adjuncţi

6. Promovarea instituţiei şi sporirea competitivităţii şi atractivităţii acesteia Crearea site-ului şcolii prin intermediul căruia  se vor putea mediatiza activităţile curente ale instituţiei (proiecte, concursuri, rapoarte foto şi video ale proiectelor implementate, forum de comunicare directă cu directorul instituţiei, se vor putea identifica posibili finanţatori prin familiarizarea acestora cu activitatea instituţiei ); Se va putea îmbunătăţi vizibilitatea instituţiei, comunicarea deschisă, confidenţială cu elevii, părinţii acestora; Comunitatea va fi mai bine informată despre investiţii şi impact cît şi succesele şcolii, aceasta va contribui la stabilirea unei comunicări  eficiente şi sigure;

Identificarea posibilelor resurse locale de tineri experţi pentru designul şi întreţinerea site-ului;

Asociaţia de părinţi APL Voluntari experţi

± 2 mii lei

2013-2018 

Directorii adjuncţi

 

Dotarea disciplinelor şcolare

7. Centrarea procesului educaţional pe SOFT-uri educaţionale 

 

Utilizarea la ore din toate ariile a calculatoarelor. Identificarea resurselor de procurare a computerelor şi a tablelor interactive.

 

Art.113.30Asociaţia de Părinţi

Ambasada SUA în Moldova Departamentul Cultură raional

APL

± 40 mii lei

 Consiliul de Adminisrare

2014-2016

 

8. Modernizarea atelierelor şcolare: utilajul şi echipamentul necesar Scrierea unui proiect de investiţie internaţională în echipament şi formare în vederea îmbunătăţirii calităţii şi eficientizării demersului educaţional; Intervenirea pe lîngă APL cu solicitare de co-finanţare în scopul obţinerii echipamentului prin intermediul unui proiect Asociaţia de Părinţi APL ± 20 mii lei 2014-2015
 Baza tehnico-materială

8.Optimizarea spaţiului disponibil

Identificarea posibilităţii de adaptare a spaţiului disponibil la o nouă sală de clasă; Determinarea soluţiei optime de condiţionare şi asigurare cu mobilierul necesar;

Stabilirea fondului disponibil al Asociaţiei de părinţi în vederea achiziţionării materialelor necesare;

Asociaţia de Părinţi “Speranţa”, Parteneri din comunitate,

± 30 mii lei

Art.113.18

2013-2014
9. Renovarea bazinului instituţiei şi a cabinelor de duş

10. Extinderea caminului în special pentru băieţi. 

 Identificarea posibilităţilor de atragere de investiţii

 

FISM/APL/Consiliu raional ± 200 mii lei Organisme internaţionale 2014-2017